INFORMATIEF

Algemene Reisvoorwaarden The Blue Door Travel

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de firma The Blue Door Travel (K.v.K. 75131501), hierna te noemen The Blue Door, en de Reiziger, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

 

Artikel 1.  Inleidende bepalingen

1.1. In deze Algemene Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon die aan The Blue Door opdracht heeft gegeven tot het verlenen van (reis)diensten alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie The Blue Door een aanbod tot het verlenen van (reis)diensten heeft gedaan; ook degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot The Blue Door is overgedragen.

(Reis)diensten: dienstverlening op het gebied van reizen, alles in de ruimste zin des woords;

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij The Blue Door zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren samengestelde reis die de volgende diensten kan omvatten: a. vervoer in het land van bestemming; b. verblijf (een of meerdere nachten); c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst;

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieaanbieder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, waarmee de reiziger een contract aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst .

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen;

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen;

1.2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

1.3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 

Artikel 2. Totstandkoming, duur en inhoud van de overeenkomst 

2.1. Aanbod en aanvaarding

2.1.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van The Blue Door. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, alsmede een factuur.

2.1.b. Bij boeking richt The Blue Door het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door The Blue Door is de Reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2.2. De overeenkomst wordt op basis van het met de Reiziger overeengekomen reisprogramma voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3.a. Herroeping aanbod

Het aanbod van The Blue Door is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De Reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

2.3.b. Herroeping vraag

Het aanbod van The Blue Door is vrijblijvend totdat de Reiziger vraagt om zaken voor hem te zoeken en/of in optie vast te leggen. Als de Reiziger later besluit hiervan af te zien is The Blue Door gerechtigd reële kosten (€ 100) te berekenen c.q. in mindering te brengen van een voldane aanbetaling; dit als tegenprestatie voor gevraagde inspanningen (tijd, communicatie, administratie en advies).

2.4. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden The Blue Door niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

2.5. Informatieplicht reiziger

2.5.a. De reiziger verstrekt The Blue Door voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren het Reiziger naam, telefoonnummer en emailadres, o.a.

2.5.b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door The Blue Door. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet kan The Blue Door niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties.

2.6. Aanmelder

2.6.a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

2.6.b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en The Blue Door anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

2.6.c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.7. Informatie van derden

The Blue Door draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

Artikel 3.  Betaling

3.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totaal overeengekomen reissom te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De aanbetaling dient per omgaande te worden voldaan.

3.2. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde accommodaties, excursies, bus of treinreizen en dergelijke een afwijkende aanbetaling vereisen die tot 100% aanbetaling van dit specifieke reisonderdeel kan bedragen. The Blue Door maakt dit vooraf duidelijk kenbaar aan de Reiziger.

3.3. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf voldaan worden.

3.4. Indien de overeenkomst binnen 12 weken voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

3.5. Bij niet tijdige betaling is de Reiziger onmiddellijk in verzuim. The Blue Door heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Bovendien is de Reiziger gehouden tot betaling van alle in redelijkheid en noodzakelijk door The Blue Door gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten als gevolg van de niet- nakoming van de betalingsverplichting(en) door de Reiziger.

 

Artikel 4.  Reissom

4.1. De aangeboden reissom is in Euro. De reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door The Blue Door worden verleend, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap en reserveringskosten die kunnen variëren. De basis-reserveringskosten bedragen Euro 35,- per boeking.

4.2. De reissom is gebaseerd op de prijzen en belastingen, zoals deze The Blue Door bekend waren ten tijde van het aanbod aan de Reiziger.

4.3. In geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of extreme verhoging van de vervoers- en verblijfskosten kan The Blue Door tot 20 dagen voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf de reissom verhogen. The Blue Door zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

4.4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

4.5. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft The Blue Door het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 

Artikel 5. Informatie

5.1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort of ID-kaart, rijbewijs en groene kaart.

5.2. De reiziger is zelf verantwoordelijk om informatie in te winnen over eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

5.3. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 6. Reisbescheiden

6.1. The Blue Door stuurt digitaal de benodigde reisbescheiden ca. 2 weken voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf. Hierin staat aanvullende informatie over de reis met eventuele reserveringsbewijzen (vouchers) bijgesloten.

6.2. Indien de reiziger uiterlijk 10 werkdagen voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf nog geen digitale reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij The Blue Door.

6.3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 20 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geeft The Blue Door aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden (inclusief eventuele reserveringsbewijzen/vouchers) in het bezit van de Reiziger worden gesteld.

 

Artikel 7. Wijzigingen door de Reiziger

7.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de Reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de Reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten a € 50,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door The Blue Door worden bevestigd.

7.2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

7.3. Wijziging van de aankomstdatum van het eerste verblijf of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

Artikel 8. In-de-plaatsstelling

8.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en het verzoek wordt uiterlijk 15 dagen vóór de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

8.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover The Blue Door voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

Artikel 9. Annulering door de Reiziger

9.1. Annulering van de overeenkomst door de Reiziger dient te allen tijde per e-mail (hola@thebluedoor.nl) aan The Blue Door te worden bevestigd.

9.2. Annuleringskosten.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de Reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot 56 dagen (exclusief) voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf: de aanbetaling 25% van de reissom;
  • bij annulering van 56 (inclusief) tot 28 dagen (exclusief) voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf: 50% van de reissom;
  • bij annulering van 28 (inclusief) tot 14 dagen (exclusief) voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 14 dagen (inclusief) voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf: de volledige reissom;
  • bij annulering op de aankomstdatum van het eerste verblijf of later: de volledige reissom.

9.3. Afwijkende annuleringskosten

Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde accommodaties, excursies, binnenlandse treinreizen en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid 2. De afwijkende bepalingen dienen vooraf duidelijk aan de Reiziger kenbaar gemaakt te zijn.

9.4. Deelannulering

9.4.a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijke reis en/of een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

9.4.b. Voor de resterende reiziger(s) wordt een passend wijzigingsvoorstel gedaan. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 3 gelden.

9.4.c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

9.4.d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.

9.5. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

9.6. In-de-plaatsstelling.

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

 

Artikel 10. Annulering door The Blue Door

10.1. The Blue Door heeft het recht de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden of overmacht.  Een dergelijke beëindiging door The Blue Door dient per omgaande via e-mail aan de Reiziger te worden gemeld.

10.2. Onder gewichtige omstandigheden en/of overmacht worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van The Blue Door aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Denk b.v. aan situaties van politieke onrust, oorlog, molest, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc

10.3.a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger.

10.3.b. Indien de oorzaak van de opzegging aan The Blue Door kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van The Blue Door. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

10.3.c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de Reiziger noch aan The Blue Door kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

10.4. Indien The Blue Door door de opzegging geld bespaart, heeft de Reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 11.  Wijziging door The Blue Door

11.1.a. The Blue Door heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de Reiziger mee, nadat The Blue Door van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

11.1.b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de Reiziger de wijziging(en) afwijzen.

11.1.c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de Reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

11.1.d. Indien The Blue Door de wijziging geld bespaart, heeft de Reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

11.2.a. In geval van wijziging doet The Blue Door de Reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

11.2.b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het reisgezelschap; de aan The Blue Door bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

11.3.a. De Reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

11.3.b. In dat geval heeft The Blue Door het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De Reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

11.4.a. Indien de oorzaak van de wijziging aan The Blue Door kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de Reiziger voor rekening van The Blue Door. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

11.4.b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger.

11.4.c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de Reiziger noch aan The Blue Door kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

11.5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt The Blue Door ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

12.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is The Blue Door verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

12.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de Reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan The Blue Door als bedoeld in artikel 15 lid 1.

12.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is The Blue Door onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 12 lid 8 verplicht de eventuele schade van de Reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan The Blue Door is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

12.3.a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de Reiziger; of

12.3.b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

12.3.c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die The Blue Door of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

12.3.d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

12.4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

12.5. The Blue Door aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of het verloren gaan van bagage en reisdocumenten van de Reiziger.

12.6. De aansprakelijkheid van The Blue Door voor schade van de Reiziger, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke verlening van de overeengekomen (reis)dienst(en), is beperkt tot maximaal (éénmaal) de reissom. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van The Blue Door.

12.7. The Blue Door aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde partijen of dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze derde partijen of dienstverlener(s) verstrekte informatie. The Blue Door draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door of (mede) ten behoeve van derde partijen verstrekte informatie zoals foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

12.8. The Blue Door is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

 

Artikel 13. Hulp en bijstand

13.1.a. The Blue Door is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van The Blue Door, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.

13.1.b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is The Blue Door tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

13.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan The Blue Door zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

 

Artikel 14. Rente en incassokosten 

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens The Blue Door heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 2% per maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 20% van het gevorderde met een minimum van 100 euro, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

Artikel 15 Klachten

15.1.a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich (in deze volgorde:) melden bij de betrokken dienstverlener, of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, bij The Blue Door.

Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij The Blue Door.

15.1.b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt The Blue Door voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

15.1.c. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of The Blue Door daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

15.2.a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij The Blue Door. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

15.2.b. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, hoeft deze niet door The Blue Door in behandeling te worden genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. The Blue Door geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

15.2.c. The Blue Door zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

Artikel 16. Geschillen

16.1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

16.2. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, heeft de reiziger het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

16.3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke startdatum).

Jan & Conny | April 2019

“Wij hebben een fantastische vakantie gehad in Asturië. Van surfen in de zee, via wandelen in de bergen (en sneeuw!), naar bezichtigen van leuke plaatsen.”

MEER KLANTVERHALEN

Jan & Conny | April 2019

“Wij hebben een fantastische vakantie gehad in Asturië. Van surfen in de zee, via wandelen in de bergen (en sneeuw!), naar bezichtigen van leuke plaatsen.”

MEER KLANTVERHALEN

Foto Album

NEEM ALVAST EEN KIJKJE

Ready to open The Blue Door?

The Blue Door Travel

Nuijtsstraat 51
4814 EM Breda
T: +31 6 1441 6306
M: hola@thebluedoor.nl

KVK: 75131501
IBAN: NL12 RABO 0345 681940

Extra informatie

Reisvoorstel aanvragen
FAQ
Privacyverklaring
Reisvoorwaarden
Praktische informatie

Volg ons!